คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
[ Title(Desc)] Type Year
Filters: Keyword is การบัญชี--การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา)  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
นภาพร นิติภิรมย์ชัย. (2549). ปัจจัยที่ส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาขาการบัญชี. อุบลราชธานี: คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
PDF icon Napapon_Hongpakdee.pdf (1.79 MB)