คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is การทดสอบยาปฏิชีวนะ  [Clear All Filters]
2562
ประพัชรา พรนิคม. (2562). การใช้แบคเทอริโอเฟจร่วมกับยาปฏิชีวนะในการยับยั้ง Shigella dysenteriae. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Praphatchara_Pornnikom.pdf (6.83 MB)