คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Keyword is การกำจัดยาฆ่าแมลงในน้ำ  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
ธิดารัตน์ มณีศรี.  2561.  การกำจัดยาฆ่าแมลงในน้ำที่มีสารอินทรีย์ธรรมชาติด้วยแลคเคส. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมPDF icon Tidarat_Maneesri.pdf (1.07 MB)