คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
[ Title(Desc)] Type Year
Filters: Keyword is การกำจัดยาฆ่าแมลงในน้ำ  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
ธิดารัตน์ มณีศรี. (2561). การกำจัดยาฆ่าแมลงในน้ำที่มีสารอินทรีย์ธรรมชาติด้วยแลคเคส. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Tidarat_Maneesri.pdf (1.07 MB)