คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Keyword is การออกแบบโครงสร้างเหล็ก  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
ธนะพล กิจชาญไพบูลย์.  2561.  พฤติกรรมโครงสร้างของป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ที่มีการเชื่อมต่อกัน. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา Thanaphol_Kitchanpiboon.pdf (7.81 MB)