คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Keyword is การรักษาเบาหวานด้วยยา  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
พรพันธ์ เฉลิมรัมย์.  2561.  ยาลดความดันโลหิตและการเกิดโรคเบาหวานในคนไทย. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาการบริหารบริการสุขภาพ Pornpun_Chalermrum.pdf (1.6 MB)