คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Keyword is การงอกของเมล็ด  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
เยาวลักษณ์ ฉัตรสุวรรณ์.  2561.  การขยายพันธุ์สภาพปลอดเชื้อและการศึกษาสารพฤกษเคมีในว่านเพชรหึง. วิทยศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเกษตรศาสตร์PDF icon Yaowalak_Chatsuwan.pdf (2.49 MB)