คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Keyword is การวัดการตัดสินใจ  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
สุวรส ลีลาศ.  2561.  การสร้างและทดสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถามวัดการตัดสินใจร่วมด้วยราสซ์โมเดล. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาการบริหารบริการสุขภาพ Suwaros_Leelas.pdf (2.6 MB)