คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Asc)] Year
Filters: Keyword is การสอนแบบอุปมา  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
ขันติ เทิดธัญญา.  2560.  การจัดการเรียนรู้เรื่องวงจรไฟฟ้ากระแสตรงแบบ Peer instruction ผนวกการสอนแบบอุปมา. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาPDF icon Khanti_Toedtanya.pdf (7.36 MB)