คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Keyword is การวัดไฟฟ้า  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
ณัฐพล ศิลปชัย.  2560.  การวิเคราะห์ปัญหาเสถียรภาพแรงดันไฟฟ้าด้วยวิธีเส้นทางการไหลวิกฤตของกำลังไฟฟฟ้า. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าPDF icon Nuttapol_Sinlapachai.pdf (6.6 MB)