คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is การสร้างคลังข้อมูล  [Clear All Filters]
2556
ณัฐวุฒิ สิงหะตา. (2556). โปรแกรมเพื่อการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแพทย์แผนไทย. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Nattawuth_Singhata.pdf (46.25 MB)