คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is การบริหารโรงพยาบาล  [Clear All Filters]
2556
วินิต แก่นจำปา.  2556.  ระบบสารสนเทศการบริหารความเสี่ยงทั่วไปของโรงพยาบาล. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบทPDF icon Winit_Kae.pdf (17.29 MB)