คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is การบริหารโรงพยาบาล  [Clear All Filters]
2556
วินิต แก่นจำปา. (2556). ระบบสารสนเทศการบริหารความเสี่ยงทั่วไปของโรงพยาบาล. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Winit_Kae.pdf (17.29 MB)