คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
[ Title(Desc)] Type Year
Filters: Keyword is การสักผิวหนัง  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
อรุณี มะฎารัก. (2557). การศึกษาและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมการสักขาลายโบราณ. อุบลราชธานี: คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
PDF icon Arunee_Madaruk_2557.pdf (4.63 MB)