คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is Escherichia coli  [Clear All Filters]
2558
นริศรา ปัดภัย. (2558). การจำแนกชนิดและการศึกษารูปร่างของแบคเทอริโอเฟจที่จำเพาะต่อ ESBL-Escherichia coli. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Naritsara_Pudpai.pdf (78.36 MB)
2018
Juthamas Chumsen. (2018). Screening and characterization of Escherichia coli-specific bacteriophage isolated from sewage water. College of Medicine and Public Health, Ubon Rachathani University.
PDF icon Juthamas Chumsen.pdf (2.89 MB)