คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is กรดซักซินิก  [Clear All Filters]
2557
กิติยา ศรีบุตร. (2557). การแยกกรดซัคซินิคจากน้ำหมักจำลองโดยกระบวนการนาโนฟิลเตรชัน. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Kitiya_Sriboot.pdf (52.14 MB)