คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Keyword is กกตุ้มหู and Author is ดวงดาว สัตยากูล  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
ดวงดาว สัตยากูล. (2549). การดูดซับโครเมียมโดยใช้กกตุ้มหู. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Daungdao_Sat.pdf (2.26 MB)