คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Keyword is การกำจัดขยะ--การจัดการ  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
วันวิสา อาศัยญาติ.  2558.  การวิเคราะห์ปริมาณและองค์ประกอบขยะติดเชื้อที่ถูกกำจัดโดยเทศบาลเมืองวารินชำราบ. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมPDF icon Wanwasa_Asaiyat.pdf (13.22 MB)