การวิเคราะห์ปริมาณและองค์ประกอบขยะติดเชื้อที่ถูกกำจัดโดยเทศบาลเมืองวารินชำราบ

Titleการวิเคราะห์ปริมาณและองค์ประกอบขยะติดเชื้อที่ถูกกำจัดโดยเทศบาลเมืองวารินชำราบ
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2558
Authorsวันวิสา อาศัยญาติ
Degreeวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Institutionคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTD ว436ก 2558
Keywordsการกำจัดขยะ--การจัดการ, ขยะติดเชื้อ--การจัดการ, ปริมาณชยะ, องค์ประกอบขยะ
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลทั่วไปของการจัดการขยะติดเชื้อ สำรวจองค์ประกอบและประมาณอัตราการเกิดขยะติดเชื้อของสถานพยบาลที่ศึกษา จากผลการศึกษาพบว่า ทุกสถานพยาบาลมีการจัดการขยะติดเชื้อที่เหมาะสม โดยมีการแยกขยะติดเชื้อออกจากขยะทั่วไปอย่างชัดเจน จากข้อมูลการเบิกจ่ายวัสดุทางการแพทย์ ปี พ.ศ. 2556 พบว่า องค์ประกอบโดยส่วนใหญ่ของขยะติดเชื้อจากโรงพยาบาล ได้แก่ วัสดุมีคม (มากกว่าร้อยละ 50) ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางมีองค์ประกอบโดยส่วนใหญ่ของขยะติดเชื้อประเภทอื่น ๆ (คิดเป็นร้อยละ 79.3) เนื่องมาจากการใช้สารเคมีในการตรวจวิเคราะห์ สำหรับอัตราการเกิดขยะติดเชื้อ พบว่า โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลเอกชน อยู่ในช่วง 0.76-0.89, 0.51-0.64, 0.51-1.20 และ 0.42-0.51 กก./เตียง/วัน ตามลำดับ

Title Alternate Quantity and compositional analysis of infectious waste disposed by Warinchamrap municipality