คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
[ Title(Asc)] Type Year
Filters: Keyword is การชำระเงินออนไลน์  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
ปิยะดา ทองมาก.  2557.  ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจในการชำระเงินผ่านอินเทอร์เน็ต. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ Piyada_Thongmak.pdf (23.94 MB)