คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
[ Title(Desc)] Type Year
Filters: Keyword is การชำระเงินออนไลน์  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
ปิยะดา ทองมาก. (2557). ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจในการชำระเงินผ่านอินเทอร์เน็ต. คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Piyada_Thongmak.pdf (23.94 MB)