คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Keyword is การจัดแฟ้มข้อมูล (คอมพิวเตอร์)  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
ชัชวิน นามมั่น.  2548.  การพัฒนาระบบจัดเก็บไฟล์ข้อมูลส่วนบุคคล. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตPDF icon Chatchawin_Nam.pdf (27.87 MB)