การพัฒนาระบบจัดเก็บไฟล์ข้อมูลส่วนบุคคล

Titleการพัฒนาระบบจัดเก็บไฟล์ข้อมูลส่วนบุคคล
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2548
Authorsชัชวิน นามมั่น
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
Institutionมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQA ช359
Keywordsการจัดแฟ้มข้อมูล (คอมพิวเตอร์), ระบบจัดเก็บไฟล์, เว็บเซอร์วิส, เอ็กซ์เอ็มแอล (ภาษาคอมพิวเตอร์), แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์, โครงสร้างข้อมูล (คอมพิวเตอร์)
Abstract

การวิจัยเพื่อออกแบบและพัฒนาระบบจัดเก็บไฟล์ข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งผู้ใช้งานในการจัดเก็บไฟล์สมารถเรียกใช้งานได้อย่างสะดวก และค้นหาได้ง่าย ทั้งนี้ระบบได้กำหนดให้มีการจัดเก็บข้อมูลซึ่งประกอบด้วยไฟล์ข้อมูลและข้อมูลของไฟล์ไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ และมีการจัดเก็บข้อมูลบางส่วนไว้ที่ไคลแอนต์ มีการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของ XML

Title Alternate An implementation of a personal file storage system
Fulltext: