คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Keyword is การสนทนา  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
สายรุ้ง สิงห์เรือง.  2560.  การประยุกต์ใช้สุนทรียสนทนาในการดูแลผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อม. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาการบริหารบริการสุขภาพPDF icon Araya_Mukdaharn.pdf (30.17 MB)