คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
[ Title(Desc)] Type Year
Filters: Keyword is การประกอบวิชาชีพ  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
ศุภชัย ยาณะเรือง.  2559.  ปัญหาความก้าวหน้าและการประกอบวิชาชีพของทันตาภิบาล. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาการบริหารบริการสุขภาพ Supachai_Yanarueng.pdf (31.74 MB)