คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is การประกอบวิชาชีพ  [Clear All Filters]
2559
ศุภชัย ยาณะเรือง.  2559.  ปัญหาความก้าวหน้าและการประกอบวิชาชีพของทันตาภิบาล. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาการบริหารบริการสุขภาพPDF icon Supachai_Yanarueng.pdf (31.74 MB)