คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is การวิเคราะห์สเปกตรัม  [Clear All Filters]
2559
ภัทรนิภา กันหะคุณ. (2559). การสร้างแก้วกำบังรังสีจากซิลิกาเจลที่เสื่อมสภาพ. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Pattaranipa_Gunhakoon.pdf (25.06 MB)