คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is การสังเคราะห์ฟองน้ำ  [Clear All Filters]
2559
ชีวานันท์ นามวัง.  2559.  การสังเคราะห์ฟองน้ำเซลลูโลสจากฟางข้าว. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมPDF icon Cheewanan_Namwang.pdf (10.46 MB)