คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is การออกแบบผลิตภัณฑ์ and Author is ชลธิดา เกษเพชร  [Clear All Filters]
2551
ชลธิดา เกษเพชร.  2551.  การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้ำยาพารา. ศิลปประยุกต์มหาบัณฑิต -- สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์PDF icon Chontida_Kaatpaat.pdf (7.22 MB)