คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is การทำความเย็นและเครื่องทำความเย็น and Author is เรวัฒน์ ขุนทองจันทร์  [Clear All Filters]
2548
เรวัฒน์ ขุนทองจันทร์.  2548.  การทำความเย็นและความร้อนโดยใช้แผงโลหะเป็นตัวเก็บรังสี. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศกรรมเครื่องกลPDF icon Rewat_Khun.pdf (6.7 MB)