คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Keyword is การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ--การมีส่วนร่วมของชุมชน  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
กาญจนา คุ้มทรัพย์.  2558.  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชน: กรณีศึกษาป่าชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต--สาขาวิชาพัฒนบูรณาการศาสตร์ KanjanaKumsap2558.pdf (3.55 MB)