คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Keyword is การย้อมผ้า  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
บุญโรช ศรีละพันธ์.  2557.  ภูมิปัญญาผ้าไหมลายลูกแก้วย้อมมะเกลือของกลุ่มชาติพันธุ์ส่วย เขมร ลาวและเยอในจังหวัดศรีสะเกษ. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาวิชาสังคมศาสตร์และการพัฒนา BoonrochSrilapan.pdf (89.75 MB)