คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is การออกแบบงานหัตถกรรม  [Clear All Filters]
2551
วุฒิพงษ์ โรจน์เขษมศรี.  2551.  การพัฒนางานหัตถกรรมร่วมสมัยจากพืชวงศ์หญ้า. ศิลปประยุกต์ดุษฏีบัณฑิต--สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์