คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is การทำนายค่าความชื้น  [Clear All Filters]
2551
วิริยา พรมกอง. (2551). การหาสมการทำนายค่าความชื้นสมดุลของพริกหัวเรือย่น. อุบลราชธานี: คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.