คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is การจัดการน้ำเสีย and Author is จุฑามณี ศรีสุทธิ์  [Clear All Filters]
2551
จุฑามณี ศรีสุทธิ์.  2551.  การศึกษาประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาลจิตเวชขนาด 750 เตียง. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมPDF icon Jutamanee_Srisoot.pdf (4.9 MB)