คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Keyword is การสื่อสาร--เทคนิค and Author is ปกรณ์ กัลปดี  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
ปกรณ์ กัลปดี. (2551). การจัดช่องทางการสื่อสารแบบสมดุล. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Pakorn_Kallapadee.pdf (6.44 MB)