คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
[ Title(Desc)] Type Year
Filters: Keyword is การสื่อสาร--เทคนิค and Author is ปกรณ์ กัลปดี  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
ปกรณ์ กัลปดี. (2551). การจัดช่องทางการสื่อสารแบบสมดุล. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Pakorn_Kallapadee.pdf (6.44 MB)