คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is การสั่นพ้องของเสียง  [Clear All Filters]
2550
ประภา คำเอี่ยม.  2550.  การพัฒนาอุปกรณ์การเรียนการสอนเรื่องสั่นพ้องของเสียง. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา Prapa_Kham-iam.pdf (5.16 MB)