การพัฒนาอุปกรณ์การเรียนการสอนเรื่องสั่นพ้องของเสียง

Titleการพัฒนาอุปกรณ์การเรียนการสอนเรื่องสั่นพ้องของเสียง
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2550
Authorsประภา คำเอี่ยม
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQC ป339
Keywordsการสั่นพ้องของเสียง, ฟิสิกส์--การสอนด้วยสื่อ, ฟิสิกส์--การเรียนและการสอน (มัธยมศึกษา), สื่อการสอน--การผลิต, อุปกรณ์การเรียนการสอน
Abstract

การค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างชุดทดลองประกอบการเรียนการสอนศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติที่มีต่อการเรียนวิชาฟิสิกส์ 2 เรื่อง การสั่นพ้องของเสียงด้วยกิจกรรมการทดลองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนเมืองแคนวิทยาคม อำเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 1 ห้องเรียน จำนวน 33 คน แบบแผนการวิจัยที่ใช้ คือ one-group pre-test ?post-test design วิธีดำเนินการ โดยสร้างชุดทดลอง เรื่อง การสั่นพ้องของเสียง แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการเรียน วิชาฟิสิกส์ 2 เรื่อง การสั่นพ้องของเสียง ด้วยกิจกรรมการทดลองนำเครื่องมือไปประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์โดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และการทดสอบ t-test ผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ 2 เรื่องการสั่นพ้องของเสียง หลังเรียนด้วยกิจกรรมการทดลองสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีความพึงพอใจต่อการเรียน วิชาฟิสิกส์ 2 เรื่องการสั่นพ้องของเสียงโดยภาพรวม นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.95 คิดเป็นร้อยละ 79.00 ซึ่งเทียบเท่าระดับดี โดยนักเรียนมีความคิดเห็นว่าการเรียนการสอนในลักษณะนี้ทำให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติมากขึ้น มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 4.36 คิดเป็นร้อยละ 87.27 ซึ่งเทียบเท่าระดับดี

Title Alternate The development of teaching apparatus on the resonance of sound.
Fulltext: