คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 3 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Keyword is การควบคุมการผลิต  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
กนกกาญจน์ จิรศิริเลิศ.  2556.  การใช้วิธีการวิวัฒนาการโดยใช้ผลต่างในการจัดสมดุลสายการประกอบแบบเส้นตรงประเภทที่ 1 กรณีที่พิจารณาจำนวนประเภทของเครื่องจักรที่ใช้ในแต่ละสถานีงาน. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม Ganokgarn_Jirasirilerd.pdf (37.25 MB)
ภาณุภัณฑ์ ภาระเวช.  2556.  วิธีการวิวัฒนาการโดยใช้ผลต่างสำหรับแก้ปัญหา การจัดสมดุลสายการประกอบแบบเส้นตรงประเภทที่ 1. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ Panupan_Par.pdf (12.34 MB)
นุชสรา เกรียงกรกฎ.  2550.  วิธีการเมตาฮิวริสติกสำหรับปัญหาการจัดสมดุลสายการประกอบ. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ Nuchsara_Kriengkorakot.pdf (138.4 MB)