คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Asc)] Year
Filters: Keyword is Bacillus licheniformis  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
PDF icon Mano_Cha.pdf (4.79 MB)