คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Asc)] Year
Filters: Keyword is การพัฒนาและลวดลาย  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
เทพิญ แก้ววรสูตร.  2554.  การพัฒนาลวดลายและออกแบบผลิตภัณฑ์จากการทอกก กรณีศึกษา บ้านหนองนกหอ จังหวัดอำนาจเจริญ. ศิลปประยุกต์มหาบัณฑิต (สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์) Thepin_Kae.pdf (4.76 MB)