คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Keyword is กระสุนปืน--การพิสูจน์เอกลักษณ์  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
ตะวัน ไวยารัตน์.  2553.  การพัฒนาชุดตรวจสอบสารตะกั่วบนร่องรอยที่เกิดจากลูกกระสุนปืน. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเคมี) Tawan_Wai.pdf (43.98 MB)