การพัฒนาชุดตรวจสอบสารตะกั่วบนร่องรอยที่เกิดจากลูกกระสุนปืน

Titleการพัฒนาชุดตรวจสอบสารตะกั่วบนร่องรอยที่เกิดจากลูกกระสุนปืน
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2553
Authorsตะวัน ไวยารัตน์
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเคมี)
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTS ต258
Keywordsกระสุนปืน--การพิสูจน์เอกลักษณ์, ชุดตรวจสอบสารตะกั่ว, ปืน
Abstract

วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้เพื่อพัฒนาชุดตรวจสอบสารตะกั่วบนร่องรอยที่เกิดจากลูกกระสุนปืน ออกแบบโดยอาศัยปฏิกิริยาการเกิดสารประกอบเชิงซ้อนสีชมพูอมม่วงของตะกั่ว และ Rhodizonate ชุดตรวจสอบสารตะกั่วให้ประกอบด้วย 2 ส่วนที่แยกบรรจุในหลอดพลาสติก คือ หลอดพลาสติกที่ 1 ?Lead solvent? ได้แก่ HCl-KCl buffer pH 1 บรรจุในหลอดแก้วขนาดเล็ก ใช้สำหรับละลายตะกั่วตัวอย่างให้เป็นสารละลาย โดยที่ปลายด้านหนึ่งของหลอดพลาสติก มีเส้นใย Cellulose acetate บรรจุไว้เพื่อเป็นตัวเช็ดสารละลายตะกั่ว หลอดพลาสติกที่ 2 ?Lead Reagent? ได้แก่ หลอดแก้วขนาดเล็กบรรจุ Sodium Rhodizonate และหลอดบรรจุน้ำกลั่น ซึ่งเมื่อต้องการใช้ งานให้ผสม Sodium Rhodizonate และน้ำกลั่น โดยการบีบหลอดแก้วให้แตกแล้วใช้หยดลงบนเส้นใย Cellulose acetate ที่เช็ดสารละลายตะกั่วหรือตัวอย่างแล้ว ผลการทดลองที่เป็นบวก Rhodizonate ทำปฏิกิริยากับตะกั่วได้สีชมพูอมม่วงของ Lead rhodizonate ในการวิจัยนี้ได้ทดสอบอายุการใช้งานของชุดตรวจสอบโดยวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ช่วงเวลาต่าง ๆ เป็นเวลา 5 สัปดาห์ อายุการใช้งานของชุดตรวจสอบคำนวณโดยการใช้สมการเส้นตรง พบว่าชุดตรวจสอบสามารถใช้งานนาน 3 ปี

Title Alternate Development of test kit for lead detection in bullet wipe
Fulltext: