คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 3 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is การนำนโยบายไปปฏิบัติ  [Clear All Filters]
2554
วิโรจน์ เซมรัมย์. (2554). การนำนโยบายระบบการบริการการแพทย์ฉุกเฉินไปปฏิบัติ. คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Wirote_Sem.pdf (16.2 MB)