คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Keyword is การกำจัดขยะ and Author is นิติพันธุ์ แสนสุข  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
นิติพันธุ์ แสนสุข.  2560.  การศึกษาการกำจัดขยะติดเชื้อด้วยเตาเผา: กรณีศึกษาเทศบาลเมืองวารินชำราบ. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม Nitipun_Saensook.pdf (28 MB)