คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 3 results
[ Title(Desc)] Type Year
Filters: Keyword is การพัฒนาชนบท  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
อรทัย เลียงจินดาถาวร. (2553). กระบวนการเรียนรู้เชิงนโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง. คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Orathai_Lie.pdf (88.37 MB)
สังคม ศรีมหันต์. (2556). การเมืองของชาวบ้านอีสานในเวทีการพัฒนาชนบท. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Sangkom_Srimahunt.pdf (124.06 MB)