คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
[ Title(Asc)] Type Year
Filters: Keyword is การกำจัดขยะ--ไทย--อุบลราชธานี  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
จรุงศรี มั่นทองพิทักษ์. (2556). การศึกษาการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลแจระแม. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Jarungsri_Man.pdf (14.08 MB)