คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is การกำจัดขยะ--ไทย--อุบลราชธานี  [Clear All Filters]
2556
จรุงศรี มั่นทองพิทักษ์. (2556). การศึกษาการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลแจระแม. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Jarungsri_Man.pdf (14.08 MB)