คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is การตกแต่งไม้--เครื่องมือและอุปกรณ์  [Clear All Filters]
2554
วิชัย เกษอรุณศรี. (2554). การพัฒนาเครื่องมือสร้างลวดลายบนผิวไม้ไผ่โดยใช้ความร้อน. คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Wichai_Ked.pdf (54.59 MB)