คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is การหล่อแบบเปลือย  [Clear All Filters]
2554
ตีเพชร ไชยศล.  2554.  การหล่อแบบเปลือยด้วยทรายแม่น้ำโขง. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ Teepead_Cha.pdf (23.63 MB)